Български (България) English (United Kingdom) Italiano (Italia)
You are here:   Марк-91
  |  Login

 

Посетете новия ни сайтwww.mark-91.com

 

 

 

Посетете новия ни сайтwww.mark-91.com

 

 

ЗДРАВЕЙТЕ ПРИЯТЕЛИ,

Макар да живеем в материален свят, книжките, които ИК „МАРК-91“ създава с искрена любов към детето, предоставяме като духовно оръжие на ВАС: учителите творци и новатори, избрали възпитанието на детето за своя професия и мисия, на родителите, за да им помогнем да погледнат този сложен свят с очите на своето дете и с безусловната си любов го насърчат и вдъхнат кураж, за да разгъне своя потенциал. Нека с общи усилия се опитаме да възпитаме автономна и асоциирана към динамичните промени, личност, която през целия си живот да бъде българското „ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ“!

Програмна система „Дете със златно сърчице“ /до учебната 2017/2018 год./

 • Трета група
 • Четвърта група
 • Папки с дидактичен материал

НОВО!!! Програмна система „Дете със златно сърчице“ /за учебната 2018/2019 год./ Преработването на програмната система се наложи от приемането на новия Закон за предучилищно и училищно образование и въведените промени в образователните стандарти. Познавателните книжки на Програмната система за трета и четвърта група са одобрени от МОН през март 2018 год.

 • Трета група
 • Четвърта група 


Книжки за първи клас от поредицата „Дете със златно сърчице“

 • Капчици от обич“ /За празника на буквите/
 • Чудната вратичка“ /За празника на буквите/
 • Коронки и покани /За празника на буквите/

 

Книжка за втори клас от поредицата „Дете със златно сърчице“

 • Лятна моя дружка – книжчица пъструшка“ /За лятна работа/ 

Книжка за трети клас от поредицата „Дете със златно сърчице“

 • Песъчинка от луната – приказка за Петя Дубарова“

    В новите разработки Издателството запазва и задълбочава открояващото се  за ПС ”Дете със златно сърчице” хуманно послание и художествен дизайн, дълбоко проникващ в детската душа, защото сме убедени и практиката недвусмислено доказа, че единствено когато ум, душа и сърце действат заедно, задълбоченото познание е реалност.

 

ПРИОРИТЕТИ на ПС „ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ”.

 1. Наименованието на програмната система „Дете със златно сърчице” поставя акцент върху аксиологичните измерения на предучилищното образование.

 2. Художественото и техническо изпълнение на познавателните книжки и на придружаващия ги помощен дидактичен материал, пряко въздействат върху формирането на естетически и художествен усет у децата, както и за желаното в днешно време позитивно отношение към книгата.

 3. Създадена е реална възможност за интегриране на програмно съдържание от различни образователни направления и за трансформиране на знанията в компетентности.

 4. Детерминирането на педагогическото взаимодействие на водещите възпитателни цели за седмицата е в контекста на изпълнение на педагогическата формула: знания, умения, отношения.

 5. Акцентира се върху социално-емоционалното развитие на детето като предпоставка за личностна готовност за училище.

 6. Осигурява единството между дейностите - обучение и игра като педагогическото взаимодействие се основава и на игри с изработените от децата материали и най-вече с подвижните букви за 5-6-годишните, посредством които се улеснява процеса на усвояване и затвърдяване на знанията чрез дейност и преживявания.

 7. Работата с ПС „Дете със златно сърчице” стимулира творческия потенциал на учителя и акцентира на рефлексията като механизъм за самоусъвършенстване.

 8. Наличието на тематична съгласуваност между двете програмни система /за 5 и 6-7-годишните деца/ улеснява прилагането им в разновъзрастови детски групи.

 9. В технологичен план програмната система е позитивно-насърчителна, основаваща се на педагогическата обич към детето.

Програмна система „Дете със златно сърчице” очаква от педагозите, внедряващи я в педагогическата практика, да работят не само с ум, но и със сърце, да разбират педагогиката не само като наука, но и като изкуство за възпитание на детето, водени от мисълта, че педагогическата любов е онази магическа сила, която учи детето да вярва в себе си и на света, който го заобикаля.

Доц. д-р. Елена СъбеваЗДРАВЕЙТЕ ПРИЯТЕЛИ,

Макар да живеем в материален свят, книжките, които ИК „МАРК-91“ създава с искрена любов към детето, предоставяме като духовно оръжие на ВАС: учителите творци и новатори, избрали възпитанието на детето за своя професия и мисия, на родителите, за да им помогнем да погледнат този сложен свят с очите на своето дете и с безусловната си любов го насърчат и вдъхнат кураж, за да разгъне своя потенциал. Нека с общи усилия се опитаме да възпитаме автономна и асоциирана към динамичните промени, личност, която през целия си живот да бъде българското „ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ“!

Програмна система „Дете със златно сърчице“ /до учебната 2017/2018 год./

 • Трета група
 • Четвърта група
 • Папки с дидактичен материал

НОВО!!! Програмна система „Дете със златно сърчице“ /за учебната 2018/2019 год./ Преработването на програмната система се наложи от приемането на новия Закон за предучилищно и училищно образование и въведените промени в образователните стандарти. Познавателните книжки на Програмната система за трета и четвърта група са одобрени от МОН през март 2018 год.

 • Трета група
 • Четвърта група 


Книжки за първи клас от поредицата „Дете със златно сърчице“

 • Капчици от обич“ /За празника на буквите/
 • Чудната вратичка“ /За празника на буквите/
 • Коронки и покани /За празника на буквите/

 

Книжка за втори клас от поредицата „Дете със златно сърчице“

 • Лятна моя дружка – книжчица пъструшка“ /За лятна работа/ 

Книжка за трети клас от поредицата „Дете със златно сърчице“

 • Песъчинка от луната – приказка за Петя Дубарова“

    В новите разработки Издателството запазва и задълбочава открояващото се  за ПС ”Дете със златно сърчице” хуманно послание и художествен дизайн, дълбоко проникващ в детската душа, защото сме убедени и практиката недвусмислено доказа, че единствено когато ум, душа и сърце действат заедно, задълбоченото познание е реалност.

 

ПРИОРИТЕТИ на ПС „ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ”.

 1. Наименованието на програмната система „Дете със златно сърчице” поставя акцент върху аксиологичните измерения на предучилищното образование.

 2. Художественото и техническо изпълнение на познавателните книжки и на придружаващия ги помощен дидактичен материал, пряко въздействат върху формирането на естетически и художествен усет у децата, както и за желаното в днешно време позитивно отношение към книгата.

 3. Създадена е реална възможност за интегриране на програмно съдържание от различни образователни направления и за трансформиране на знанията в компетентности.

 4. Детерминирането на педагогическото взаимодействие на водещите възпитателни цели за седмицата е в контекста на изпълнение на педагогическата формула: знания, умения, отношения.

 5. Акцентира се върху социално-емоционалното развитие на детето като предпоставка за личностна готовност за училище.

 6. Осигурява единството между дейностите - обучение и игра като педагогическото взаимодействие се основава и на игри с изработените от децата материали и най-вече с подвижните букви за 5-6-годишните, посредством които се улеснява процеса на усвояване и затвърдяване на знанията чрез дейност и преживявания.

 7. Работата с ПС „Дете със златно сърчице” стимулира творческия потенциал на учителя и акцентира на рефлексията като механизъм за самоусъвършенстване.

 8. Наличието на тематична съгласуваност между двете програмни система /за 5 и 6-7-годишните деца/ улеснява прилагането им в разновъзрастови детски групи.

 9. В технологичен план програмната система е позитивно-насърчителна, основаваща се на педагогическата обич към детето.

Програмна система „Дете със златно сърчице” очаква от педагозите, внедряващи я в педагогическата практика, да работят не само с ум, но и със сърце, да разбират педагогиката не само като наука, но и като изкуство за възпитание на детето, водени от мисълта, че педагогическата любов е онази магическа сила, която учи детето да вярва в себе си и на света, който го заобикаля.

Доц. д-р. Елена Събева 

 

 

 

Посетете новия ни сайт - www.mark-91.com

 

 

 

 

 

 

Посетете новия ни сайт - www.mark-91.com

 

 


НОВО!!!     
НОВО!!!     НОВО!!!     НОВО!!!     НОВО!!!     НОВО!!!

Познавателни книжки за трета възрастова група  -  2018

 


НОВО!!!     
НОВО!!!     НОВО!!!     НОВО!!!     НОВО!!!     НОВО!!!

Познавателни книжки за трета възрастова група  -  2018

 

Цена: 11.40 лв.
Цена: 10.80 лв.
Цена: 10.80 лв.
Цена: 6.00 лв.

НОВО!!!     НОВО!!!     НОВО!!!     НОВО!!!     НОВО!!!     НОВО!!!

Познавателни книжки за четвърта  възрастова група -  2018

НОВО!!!     НОВО!!!     НОВО!!!     НОВО!!!     НОВО!!!     НОВО!!!

Познавателни книжки за четвърта  възрастова група -  2018

Цена: 10.80 лв.
Цена: 10.80 лв.
Цена: 10.80 лв.
Цена: 6.00 лв.
Цена: 6.00 лв.