Български (България) English (United Kingdom) Italiano (Italia)
You are here:   Помагала > НОВО!!! Трета група - 2018 година
  |  Login

Трета подготвителна възрастова група
Индивидуален комплект за дете включва 3 познавателни книжки

 

“Слънчице в телце” 1 - Образователно направление Български език и литература, Математика и Околен свят

“Слънчице в телце” 2 – Образователно направление Български език и литература, Математика и Околен свят

 “Слънчице в телце” 3 – Образователно направление Изобразително изкуство и Конструиране и технологии

Книга за учителя – доц. д-р. Елена Събева, Л. Маркова

Учебните книжки  за трета подготвителна група са  одобрени със заповед № РД г. на министъра на образованието и науката.


Трета подготвителна възрастова група
Индивидуален комплект за дете включва 3 познавателни книжки

 

“Слънчице в телце” 1 - Образователно направление Български език и литература, Математика и Околен свят

“Слънчице в телце” 2 – Образователно направление Български език и литература, Математика и Околен свят

 “Слънчице в телце” 3 – Образователно направление Изобразително изкуство и Конструиране и технологии

Книга за учителя – доц. д-р. Елена Събева, Л. Маркова

Учебните книжки  за трета подготвителна група са  одобрени със заповед № РД г. на министъра на образованието и науката.


„Слънчице в телце” 1
Познавателната книжка е одобрена от Министъра на образованието със заповед № РД 09-520/27.03.2018 г.

В познавателната книжка са разработени темите по всички ядра на образователни направления Български език и литература, Математика и Околен свят.

За улеснение на учителя книжката е ситуирана, следвайки годишното разпределение от Книга за учителя

            „Слънчице в телце“ 1  предлага истинско преживяване на децата през цялата година, осигурявайки педагогически ситуации, в които ум, душа и сърце действат заедно.

- Множеството задачи за колективни наблюдения сред природата, хуманните послания и художествения дизайн, елементарните експерименти в лабораторията на Всезнайко, са част от достойнствата на познавателната книжка.

- Занимателни логически задачи, практически дейности за измерване, задачи за развитие на мисленето и устойчивост на вниманието, задачи за фина моторика, богато илюстрирани и точно формулирани.

 

            Изработването от децата на картонените Буквички с крачета допълват и обогатяват в художествено-естетически и в потребностно-мотивационно отношение образователната среда в детската градина. Те дават богати възможности за поставяне на задачи в обучителните ситуации, осигуряващи емоционално преживяване , лесно и трайно запомнящо се знание за езика.

Цена: 11.40 лв.

„Слънчице в телце” 1
Познавателната книжка е одобрена от Министъра на образованието със заповед № РД 09-520/27.03.2018 г.

В познавателната книжка са разработени темите по всички ядра на образователни направления Български език и литература, Математика и Околен свят.

За улеснение на учителя книжката е ситуирана, следвайки годишното разпределение от Книга за учителя

            „Слънчице в телце“ 1  предлага истинско преживяване на децата през цялата година, осигурявайки педагогически ситуации, в които ум, душа и сърце действат заедно.

- Множеството задачи за колективни наблюдения сред природата, хуманните послания и художествения дизайн, елементарните експерименти в лабораторията на Всезнайко, са част от достойнствата на познавателната книжка.

- Занимателни логически задачи, практически дейности за измерване, задачи за развитие на мисленето и устойчивост на вниманието, задачи за фина моторика, богато илюстрирани и точно формулирани.

 

            Изработването от децата на картонените Буквички с крачета допълват и обогатяват в художествено-естетически и в потребностно-мотивационно отношение образователната среда в детската градина. Те дават богати възможности за поставяне на задачи в обучителните ситуации, осигуряващи емоционално преживяване , лесно и трайно запомнящо се знание за езика.

Цена: 11.40 лв.

"Слънчице в телце” 3
Познавателната книжка е одобрена от Министъра на образованието със заповед № РД 09-518/27.03.2018 г.

“Слънчице в телце” 3 е познавателна книжка по образователни направления Изобразително изкуство и Конструиране и технологии.

В нея са разработени теми от художествения цикъл, които са свързани с околния свят. Предложени са идеи за разнообразни познавателни, изобразителни и творчески задачи с прилагане на различни изобразителни техники, задълбочено опознаване и пресъздаване на обекти и явления от действителността, чрез рисуване, оцветяване, конструиране и моделиране.

Познавателната книжката предлага за директно изработване и готови модели по Конструиране и технологии и Изобразително изкуство, които изграждат умения, създават естетическа наслада при тяхното изработване и практическо приложение в педагогически ситуации по Околен свят, както и възможности за творчество и игра.

Цена: 10.80 лв.

"Слънчице в телце” 3
Познавателната книжка е одобрена от Министъра на образованието със заповед № РД 09-518/27.03.2018 г.

“Слънчице в телце” 3 е познавателна книжка по образователни направления Изобразително изкуство и Конструиране и технологии.

В нея са разработени теми от художествения цикъл, които са свързани с околния свят. Предложени са идеи за разнообразни познавателни, изобразителни и творчески задачи с прилагане на различни изобразителни техники, задълбочено опознаване и пресъздаване на обекти и явления от действителността, чрез рисуване, оцветяване, конструиране и моделиране.

Познавателната книжката предлага за директно изработване и готови модели по Конструиране и технологии и Изобразително изкуство, които изграждат умения, създават естетическа наслада при тяхното изработване и практическо приложение в педагогически ситуации по Околен свят, както и възможности за творчество и игра.

Цена: 10.80 лв.“Слънчице в телце” 2
Познавателната книжка е одобрена от Министъра на образованието със заповед № РД 09-520/27.03.2018 г.

В познавателната книжка са разработва останалите темите по всички ядра на образователни направления Български език и литература, Математика и Околен свят. И втората част на книжката е ситуирана, следвайки годишното разпределение от Книга за учителя. За всяка седмица в годишното разпределение е определена тема и изведена възпитателна задача, която е отразена в книжката и кореспондира с темите и очакваните резултати по всички образователни направления.

„Слънчице в телце“ 2  предлага отново:

- Множеството задачи за колективни наблюдения сред природата, хуманните послания и художествения дизайн, интересни експерименти в лабораторията на Всезнайко.

- Занимателни логически задачи, практически дейности за измерване, задачи за развитие на мисленето и устойчивост на вниманието, задачи за фина моторика, богато илюстрирани и точно формулирани.

            Познавателните книжки и за двете възрастови групи са разработени в пълен синхрон с планирането, образователното съдържание, темите и възпитателните цели, което прави изключително лесно прилагането им в условията на разновъзрастови групи.

Цена: 10.80 лв.“Слънчице в телце” 2
Познавателната книжка е одобрена от Министъра на образованието със заповед № РД 09-520/27.03.2018 г.

В познавателната книжка са разработва останалите темите по всички ядра на образователни направления Български език и литература, Математика и Околен свят. И втората част на книжката е ситуирана, следвайки годишното разпределение от Книга за учителя. За всяка седмица в годишното разпределение е определена тема и изведена възпитателна задача, която е отразена в книжката и кореспондира с темите и очакваните резултати по всички образователни направления.

„Слънчице в телце“ 2  предлага отново:

- Множеството задачи за колективни наблюдения сред природата, хуманните послания и художествения дизайн, интересни експерименти в лабораторията на Всезнайко.

- Занимателни логически задачи, практически дейности за измерване, задачи за развитие на мисленето и устойчивост на вниманието, задачи за фина моторика, богато илюстрирани и точно формулирани.

            Познавателните книжки и за двете възрастови групи са разработени в пълен синхрон с планирането, образователното съдържание, темите и възпитателните цели, което прави изключително лесно прилагането им в условията на разновъзрастови групи.

Цена: 10.80 лв.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
 

АВТОРИ:  
ДОЦ. Д-Р ЕЛЕНА СЪБЕВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ПС”ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ”
, КОНСУЛТАНТ НА ПС  
ЛЮБА МАРКОВА – АВТОР И ХУДОЖНИК НА
ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ И

ДИДАКТИЧНИЯ МАТЕРИАЛ КЪМ ПС”ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ"

РЕЦЕНЗЕНТИ:
  
ПРОФ.Д.П.Н. ПЛАМЕН РАДЕВ,
  

КНИГАТА ЗА УЧИТЕЛЯ Е БЕЗЦЕННО ПОМАГАЛО ЗА ПЕДАГОГА, ИЗБРАЛ НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМНА СИСТЕМА.  

„ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ“ Е СИСТЕМА С ПОДЧЕРТАН ЦЕННОСТЕН ХАРАКТЕР, СЪОТВЕТСТВАЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА СЪВРЕМЕННОТО ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО – ВЪЗПИТАВАНЕ НА АВТОНОМНА И АСОЦИИРАНА КЪМ ДИНАМИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ЛИЧНОСТ. КНИГАТА ЗА УЧИТЕЛЯ, ПРОТИВНО НА НЯКОИ ОЧАКВАНИЯ, НЕ ДАВА ГОТОВИ ПРЕДПИСАНИЯ И КОНКРЕТНИ МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ, А ЗАЛАГА НА ВИСОКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, НА ПОЗИТИВНОТО ПЕДАГОГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ И ТВОРЧЕСТВО, КОИТО ЩЕ ВОДЯТ УЧИТЕЛЯ КЪМ ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ НА СТОТИЦИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ.
 

В ПЪРВАТА ЧАСТ НА КНИГАТА, ПРЕЦИЗНО И ЗАДЪЛБОЧЕНО СА ПРЕДСТАВЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ОСНОВИ НА ПС. КОМЕНТИРАНИ СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ ЗА СЪВРЕМЕННИЯ ПЕДАГОГ ВЪПРОСИ, КАСАЕЩИ
: ОСНОВАНИЯ ЗА ОКУРАЖАВАЩО ДЕТЕТО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ; ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА; ПОЗИТИВНО НАСЪРЧАВАЩАТА ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ; ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ЛЮБОВ КАТО МЕТОД ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕТЕТО; ОРИЕНТИРАНЕ КЪМ РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО И ПРИЕМАНЕТО МУ ТАКОВА, КАКВОТО Е; РАЗШИРЯВАНЕ НА ИГРОВОТО ПРОСТРАНСТВО НА ДЕЦАТА; АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА ЗА РАЗГРЪЩАНЕ ПОТЕНЦИАЛА НА ВСЯКО ДЕТЕ; ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ - ОСНОВНА ФОРМА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА; ПАРТНЬОРСТВО „ПЕДАГОГ-РОДИТЕЛ“ И Т.Н 

ВЪВ ВТОРАТА ЧАСТ НА КНИГАТА Е ПРЕДЛОЖЕНО ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ В ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА – 5-ГОДИШНИ ДЕЦА.
 /ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕДМИЦИ С ОПРЕДЕЛЕНА ТЕМА И ИЗВЕДЕНА ВЪЗПИТАТЕЛНА ЗАДАЧА/.  

Цена: 6.00 лв.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
 

АВТОРИ:  
ДОЦ. Д-Р ЕЛЕНА СЪБЕВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ПС”ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ”
, КОНСУЛТАНТ НА ПС  
ЛЮБА МАРКОВА – АВТОР И ХУДОЖНИК НА
ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ И

ДИДАКТИЧНИЯ МАТЕРИАЛ КЪМ ПС”ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ"

РЕЦЕНЗЕНТИ:
  
ПРОФ.Д.П.Н. ПЛАМЕН РАДЕВ,
  

КНИГАТА ЗА УЧИТЕЛЯ Е БЕЗЦЕННО ПОМАГАЛО ЗА ПЕДАГОГА, ИЗБРАЛ НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМНА СИСТЕМА.  

„ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ“ Е СИСТЕМА С ПОДЧЕРТАН ЦЕННОСТЕН ХАРАКТЕР, СЪОТВЕТСТВАЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА СЪВРЕМЕННОТО ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО – ВЪЗПИТАВАНЕ НА АВТОНОМНА И АСОЦИИРАНА КЪМ ДИНАМИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ЛИЧНОСТ. КНИГАТА ЗА УЧИТЕЛЯ, ПРОТИВНО НА НЯКОИ ОЧАКВАНИЯ, НЕ ДАВА ГОТОВИ ПРЕДПИСАНИЯ И КОНКРЕТНИ МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ, А ЗАЛАГА НА ВИСОКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, НА ПОЗИТИВНОТО ПЕДАГОГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ И ТВОРЧЕСТВО, КОИТО ЩЕ ВОДЯТ УЧИТЕЛЯ КЪМ ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ НА СТОТИЦИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ.
 

В ПЪРВАТА ЧАСТ НА КНИГАТА, ПРЕЦИЗНО И ЗАДЪЛБОЧЕНО СА ПРЕДСТАВЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ОСНОВИ НА ПС. КОМЕНТИРАНИ СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ ЗА СЪВРЕМЕННИЯ ПЕДАГОГ ВЪПРОСИ, КАСАЕЩИ
: ОСНОВАНИЯ ЗА ОКУРАЖАВАЩО ДЕТЕТО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ; ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА; ПОЗИТИВНО НАСЪРЧАВАЩАТА ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ; ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ЛЮБОВ КАТО МЕТОД ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕТЕТО; ОРИЕНТИРАНЕ КЪМ РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО И ПРИЕМАНЕТО МУ ТАКОВА, КАКВОТО Е; РАЗШИРЯВАНЕ НА ИГРОВОТО ПРОСТРАНСТВО НА ДЕЦАТА; АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА ЗА РАЗГРЪЩАНЕ ПОТЕНЦИАЛА НА ВСЯКО ДЕТЕ; ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ - ОСНОВНА ФОРМА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА; ПАРТНЬОРСТВО „ПЕДАГОГ-РОДИТЕЛ“ И Т.Н 

ВЪВ ВТОРАТА ЧАСТ НА КНИГАТА Е ПРЕДЛОЖЕНО ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ В ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА – 5-ГОДИШНИ ДЕЦА.
 /ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕДМИЦИ С ОПРЕДЕЛЕНА ТЕМА И ИЗВЕДЕНА ВЪЗПИТАТЕЛНА ЗАДАЧА/.  

Цена: 6.00 лв.