Български (България) English (United Kingdom) Italiano (Italia)
You are here:   Помагала > НОВО!!! Четвърта група - 2018 година
  |  Login

ЧЕТВЪРТА  ПОДГОТВИТЕЛНА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
индивидуален комплект за дете включва 3 познавателни и една помощна книжка

 

“Мъниче умниче” 1 – Образователно направление Български език и литература, Математика и Околен свят

“Мъниче умниче” 2 – Образователно направление Български език и литература, Математика и Околен свят

“Мъниче умниче” 3 – Образователно направление Изобразително изкуство и Конструиране и технологии

“Бърборичка с пъргава ръчичка” – Помощна познавателна книжка 

Книга за учителя - доц.д-р.Е.Събева,Л.Маркова


ЧЕТВЪРТА  ПОДГОТВИТЕЛНА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
индивидуален комплект за дете включва 3 познавателни и една помощна книжка

 

“Мъниче умниче” 1 – Образователно направление Български език и литература, Математика и Околен свят

“Мъниче умниче” 2 – Образователно направление Български език и литература, Математика и Околен свят

“Мъниче умниче” 3 – Образователно направление Изобразително изкуство и Конструиране и технологии

“Бърборичка с пъргава ръчичка” – Помощна познавателна книжка 

Книга за учителя - доц.д-р.Е.Събева,Л.Маркова
 

 

 

“Мъниче умниче“ 1   и   “Мъниче умниче“ 2
Познавателната книжка е одобрена от Министъра на образованието със заповед № РД 09-614/28.03.2018 г.

В познавателните книжки са разработва темите по всички ядра на образователни направления Български език и литература, Математика и Околен свят. Книжката е ситуирана, следвайки годишното разпределение от Книга за учителя.

            Подобно на познавателните книжки за трета група и „Мъниче умниче“ 1 и 2, осигуряват педагогически ситуации, в които ум, душа и сърце действат заедно.

- Множеството задачи за колективни наблюдения сред природата, хуманните послания и художествения дизайн, практически експерименти в лабораторията на Всезнайко и т.н.

-Занимателни логически задачи, практически дейности за измерване, задачи за развитие на мисленето и устойчивост на вниманието, задачи за фина моторика, богато илюстрирани и точно формулирани. 

Познавателните книжки и за двете възрастови групи са разработени в пълен синхрон с планирането, образователното съдържание, темите и възпитателните цели, което прави изключително лесно прилагането им в условията на разновъзрастови групи.

Цена: 10.80 лв. за книжка 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

“Мъниче умниче“ 1   и   “Мъниче умниче“ 2
Познавателната книжка е одобрена от Министъра на образованието със заповед № РД 09-614/28.03.2018 г.

В познавателните книжки са разработва темите по всички ядра на образователни направления Български език и литература, Математика и Околен свят. Книжката е ситуирана, следвайки годишното разпределение от Книга за учителя.

            Подобно на познавателните книжки за трета група и „Мъниче умниче“ 1 и 2, осигуряват педагогически ситуации, в които ум, душа и сърце действат заедно.

- Множеството задачи за колективни наблюдения сред природата, хуманните послания и художествения дизайн, практически експерименти в лабораторията на Всезнайко и т.н.

-Занимателни логически задачи, практически дейности за измерване, задачи за развитие на мисленето и устойчивост на вниманието, задачи за фина моторика, богато илюстрирани и точно формулирани. 

Познавателните книжки и за двете възрастови групи са разработени в пълен синхрон с планирането, образователното съдържание, темите и възпитателните цели, което прави изключително лесно прилагането им в условията на разновъзрастови групи.

Цена: 10.80 лв. за книжка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„БЪРБОРИЧКА С ПЪРГАВА РЪЧИЧКА“

/Помощна познавателна книжка по български език и литература/


В книжката са включени  и илюстрирани приказки от годишното разпределение по български език и литература.

Предложени са и много забавни графични упражнения за фина моторика, свързани с усвояване на буквите и цифрите.

Книжката обогатява образователната среда и дава разнообразни възможности за работа в педагогическите ситуации и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие.

БЪЛГАРСКИ ПРИКАЗКИ-ПИЕСКИ:

         БУКВИЧКИ ОБИЧНИ – НИЗ ОТ МЪНИСТА
         КРИВОТО ПАТЕНЦЕ
         ЗА ШАРЕНА ПРЕМЯНА
         ДОБРИТЕ СТОПАНИ
         ПОСЛОВИЦИ И ПОГОВОРКИ
         СТИХЧЕТА И ПЕСНИ ЗА ДЕЦА СЪС ЗЛАТНИ СЪРЧИЦА
         РАБОТНА МЕЦАНА
         ЧУДНОТО ГУЩЕРЧЕ
         МЕЧТАТА НА ЕЗЕРНАТА ВОДА
         ЛЪЖЛИВОТО ОВЧАРЧЕ

Цена: 6.00 лв.

„БЪРБОРИЧКА С ПЪРГАВА РЪЧИЧКА“

/Помощна познавателна книжка по български език и литература/


В книжката са включени  и илюстрирани приказки от годишното разпределение по български език и литература.

Предложени са и много забавни графични упражнения за фина моторика, свързани с усвояване на буквите и цифрите.

Книжката обогатява образователната среда и дава разнообразни възможности за работа в педагогическите ситуации и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие.

БЪЛГАРСКИ ПРИКАЗКИ-ПИЕСКИ:

         БУКВИЧКИ ОБИЧНИ – НИЗ ОТ МЪНИСТА
         КРИВОТО ПАТЕНЦЕ
         ЗА ШАРЕНА ПРЕМЯНА
         ДОБРИТЕ СТОПАНИ
         ПОСЛОВИЦИ И ПОГОВОРКИ
         СТИХЧЕТА И ПЕСНИ ЗА ДЕЦА СЪС ЗЛАТНИ СЪРЧИЦА
         РАБОТНА МЕЦАНА
         ЧУДНОТО ГУЩЕРЧЕ
         МЕЧТАТА НА ЕЗЕРНАТА ВОДА
         ЛЪЖЛИВОТО ОВЧАРЧЕ

Цена: 6.00 лв.

 

 

“Мъниче умниче“ 3
Познавателната книжка е одобрена от Министъра на образованието със заповед № РД 09-599/28.03.2018 г.

Познавателна книжка за четвърта подготвителна група в детската градина и училище – образователни направления «Изобразително изкуство» и «Конструиране и технологии».
Помагалото е одобрено със Заповед № РД год. на министъра на образованието и науката.

В познавателната книжка са разработени теми от художествения цикъл, които са свързани с околния свят. Предложени са идеи за разнообразни познавателни, изобразителни и творчески задачи с прилагане на различни изобразителни техники, за по-задълбочено опознаване и пресъздаване на обекти и явления от действителността, чрез рисуване, оцветяване, конструиране и моделиране. 

Познавателната книжката предлага за директно изработване и готови модели по Конструиране и технологии и Изобразително изкуство, които изграждат умения, създават естетическа наслада при тяхното изработване и практическо приложение в педагогически ситуации по «Околен свят», както и възможности за творчество и игра.

Цена: 10.80 лв.

 

 

 

 

 

“Мъниче умниче“ 3
Познавателната книжка е одобрена от Министъра на образованието със заповед № РД 09-599/28.03.2018 г.

Познавателна книжка за четвърта подготвителна група в детската градина и училище – образователни направления «Изобразително изкуство» и «Конструиране и технологии».
Помагалото е одобрено със Заповед № РД год. на министъра на образованието и науката.

В познавателната книжка са разработени теми от художествения цикъл, които са свързани с околния свят. Предложени са идеи за разнообразни познавателни, изобразителни и творчески задачи с прилагане на различни изобразителни техники, за по-задълбочено опознаване и пресъздаване на обекти и явления от действителността, чрез рисуване, оцветяване, конструиране и моделиране. 

Познавателната книжката предлага за директно изработване и готови модели по Конструиране и технологии и Изобразително изкуство, които изграждат умения, създават естетическа наслада при тяхното изработване и практическо приложение в педагогически ситуации по «Околен свят», както и възможности за творчество и игра.

Цена: 10.80 лв.

 

 

  
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

 

АВТОРИ:
ДОЦ. Д-Р ЕЛЕНА СЪБЕВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ПС”ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ”, КОНСУЛТАНТ НА ПС
ЛЮБА МАРКОВА – АВТОР И ХУДОЖНИК НА УЧЕБНИТЕ КНИЖКИ И ДИДАКТИЧНИЯ МАТЕРИАЛ КЪМ ПС”ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ"

РЕЦЕНЗЕНТИ:
ПРОФ.Д.П.Н. ПЛАМЕН РАДЕВ,
ДОЦ. Д-Р НАДЕЖДА МАДЖИРОВА, ДМН

 

КНИГАТА ЗА УЧИТЕЛЯ Е БЕЗЦЕННО ПОМАГАЛО ЗА ПЕДАГОГА, ИЗБРАЛ НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМНА СИСТЕМА.
ПРЕДСТАВЕНА Е ФИЛОСОФИЯТА НА ПС И ОСНОВНИТЕ Й ЦЕЛИ: ПОЗИТИВНО НАСЪРЧАВАЩА ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ;
ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ-ОСНОВНА ФОРМА НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ; РОЛЯТА НА ПЕДАГОГА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС СЕМЕЙСТВОТО, ПОЗНАНИЕТО КАТО АКТИВЕН ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС С КРАЙНА ЦЕЛ – ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ.

ВЪВ ВТОРАТА ЧАСТ НА КНИГАТА Е ПРЕДЛОЖЕНО ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ В ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА – 6-ГОДИШНИ ДЕЦА. /ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕДМИЦИ С ОПРЕДЕЛЕНА ТЕМА И ИЗВЕДЕНА ВЪЗПИТАТЕЛНА ЗАДАЧА/.

 

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ НА ПС “ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ“ СЕ ПРЕДЛАГА “МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНО-НРАВСТВЕНАТА ОТЗИВЧИВОСТ У 6-7 ГОДИШНОТО ДЕТЕ” НА ДОЦ. Е.СЪБЕВА, КАТО КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗПИТАНОСТ НА ДЕТЕТО.

Цена: 6.00 лв. 
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

 

АВТОРИ:
ДОЦ. Д-Р ЕЛЕНА СЪБЕВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ПС”ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ”, КОНСУЛТАНТ НА ПС
ЛЮБА МАРКОВА – АВТОР И ХУДОЖНИК НА УЧЕБНИТЕ КНИЖКИ И ДИДАКТИЧНИЯ МАТЕРИАЛ КЪМ ПС”ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ"

РЕЦЕНЗЕНТИ:
ПРОФ.Д.П.Н. ПЛАМЕН РАДЕВ,
ДОЦ. Д-Р НАДЕЖДА МАДЖИРОВА, ДМН

 

КНИГАТА ЗА УЧИТЕЛЯ Е БЕЗЦЕННО ПОМАГАЛО ЗА ПЕДАГОГА, ИЗБРАЛ НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМНА СИСТЕМА.
ПРЕДСТАВЕНА Е ФИЛОСОФИЯТА НА ПС И ОСНОВНИТЕ Й ЦЕЛИ: ПОЗИТИВНО НАСЪРЧАВАЩА ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ;
ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ-ОСНОВНА ФОРМА НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ; РОЛЯТА НА ПЕДАГОГА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС СЕМЕЙСТВОТО, ПОЗНАНИЕТО КАТО АКТИВЕН ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС С КРАЙНА ЦЕЛ – ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ.

ВЪВ ВТОРАТА ЧАСТ НА КНИГАТА Е ПРЕДЛОЖЕНО ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ В ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА – 6-ГОДИШНИ ДЕЦА. /ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕДМИЦИ С ОПРЕДЕЛЕНА ТЕМА И ИЗВЕДЕНА ВЪЗПИТАТЕЛНА ЗАДАЧА/.

 

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ НА ПС “ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ“ СЕ ПРЕДЛАГА “МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНО-НРАВСТВЕНАТА ОТЗИВЧИВОСТ У 6-7 ГОДИШНОТО ДЕТЕ” НА ДОЦ. Е.СЪБЕВА, КАТО КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗПИТАНОСТ НА ДЕТЕТО.

Цена: 6.00 лв.