Български (България) English (United Kingdom) Italiano (Italia)

БУКВИЧКИ ОБИЧНИ – низ от мъниста
УМНИЧЕ МАТЕМАТИЧЕ


Програмна система
“Дете със златно сърчице“

Учебна книжка за предучилищна група в детската градина и училище - образователни направления „Български език и литература” и „Математика”. С две лица, формат А4.
Одобрено със Заповед № РД 09-317/05.03.2007 год. на министъра на образованието и науката.
Част първа: Включва 15 букви, 5 цифри, математически знаци и български приказки-пиески.
                         Цена: 8,00 лв.
Част втора: Включва 15 букви, 5 цифри, математически знаци и български приказки-пиески.
                         Цена: 8,00 лв.
Буквите в книжката са подредени в ред, съобразен с физиологичното развитие на детето. Всяка буква е развита на две страници в 7-8 задачки за изпълнение, които развиват умения от петте образователни ядра, включени в направление „Български език и литература”: „Говорене и слушане – формален план”, „Говорене и слушане-съдържателен план”, „Граматика”, „Фонетика”, „Подготовка за четене и писане”.
Използвани са доказани добри практики за овладяване на роден език: довършване на разказ по дадено начало и картинка, създаване на разказ по сюжетни картинки, разказ с фантастичен бином, много словесни игри, текстови задачи с подмяна на глаголното време, фокуси със звукове и думи. Предложени са много задачи-игри за определяне броя на звуковете и сричките, къщичка на звуковете и къщичка на сричките и т.н.

 

БУКВИЧКИ ОБИЧНИ – низ от мъниста
УМНИЧЕ МАТЕМАТИЧЕ


Програмна система
“Дете със златно сърчице“

Учебна книжка за предучилищна група в детската градина и училище - образователни направления „Български език и литература” и „Математика”. С две лица, формат А4.
Одобрено със Заповед № РД 09-317/05.03.2007 год. на министъра на образованието и науката.
Част първа: Включва 15 букви, 5 цифри, математически знаци и български приказки-пиески.
                         Цена: 8,00 лв.
Част втора: Включва 15 букви, 5 цифри, математически знаци и български приказки-пиески.
                         Цена: 8,00 лв.
Буквите в книжката са подредени в ред, съобразен с физиологичното развитие на детето. Всяка буква е развита на две страници в 7-8 задачки за изпълнение, които развиват умения от петте образователни ядра, включени в направление „Български език и литература”: „Говорене и слушане – формален план”, „Говорене и слушане-съдържателен план”, „Граматика”, „Фонетика”, „Подготовка за четене и писане”.
Използвани са доказани добри практики за овладяване на роден език: довършване на разказ по дадено начало и картинка, създаване на разказ по сюжетни картинки, разказ с фантастичен бином, много словесни игри, текстови задачи с подмяна на глаголното време, фокуси със звукове и думи. Предложени са много задачи-игри за определяне броя на звуковете и сричките, къщичка на звуковете и къщичка на сричките и т.н.

 


С ТУПТЯЩО СЪРЦЕ Е ЗЕМЯТА
ПЪСТРО МОЛИВЧЕ ДЖУДЖЕ С ИЗПОЛЮЩЕНО НОСЛЕ №1


Програмна система
“Дете със златно сърчице“

Учебна книжка за предучилищна група в детската градина и училище – образователни направления „Природен свят”, „Изобразително изкуство и Конструктивно - технически и битови дейности”.
Учебната книжка е с две лица – формат А4.
Помагалото е одобрено със Заповед № РД 09-362/26.02.2009 год. на министъра на образованието и науката.
В книжка „С туптящо сърце е земята” са развити темите от трите ядра на образователно направление „Природен свят”: „Животински свят”, „Растителен свят” и „Естества физическа среда и природни явления”.
Всичките теми са разработени на принципа „Задачки за колективни разсъждения” - „Задачки за индивидуално изпълнение”, които на практика диагностират усвоените знания по съответната тема. Особен интерес за нравственото възпитание на децата представляват „Задачките за деца със златни сърчица”.
Темите са богато и реалистично илюстровани. Отварят много вратички на детето към заобикалящия го свят и поставят основите на едно стойностно екологично и нравствено възпитание.


С ТУПТЯЩО СЪРЦЕ Е ЗЕМЯТА
ПЪСТРО МОЛИВЧЕ ДЖУДЖЕ С ИЗПОЛЮЩЕНО НОСЛЕ №1


Програмна система
“Дете със златно сърчице“

Учебна книжка за предучилищна група в детската градина и училище – образователни направления „Природен свят”, „Изобразително изкуство и Конструктивно - технически и битови дейности”.
Учебната книжка е с две лица – формат А4.
Помагалото е одобрено със Заповед № РД 09-362/26.02.2009 год. на министъра на образованието и науката.
В книжка „С туптящо сърце е земята” са развити темите от трите ядра на образователно направление „Природен свят”: „Животински свят”, „Растителен свят” и „Естества физическа среда и природни явления”.
Всичките теми са разработени на принципа „Задачки за колективни разсъждения” - „Задачки за индивидуално изпълнение”, които на практика диагностират усвоените знания по съответната тема. Особен интерес за нравственото възпитание на децата представляват „Задачките за деца със златни сърчица”.
Темите са богато и реалистично илюстровани. Отварят много вратички на детето към заобикалящия го свят и поставят основите на едно стойностно екологично и нравствено възпитание.


СЛЪНЧИЦЕ В ТЕЛЦЕ-НАШЕТО ДЕТЕ
ПЪСТРО МОЛИВЧЕ ДЖУДЖЕ С ИЗПОЛЮЩЕНО НОСЛЕ №2


Програмна система
„Дете със златно сърчице”

Учебна книжка за предучилищна група в детската градина и училище – образователни направления „Социален свят”, „Изобразително изкуство” и „Конструктивно-технически дейности”. Учебната книжка е с две лица – формат А4.
Одобрено със Заповед № РД 09-362/26.02.2009 год. на министъра на образованието и науката.
В книжка „Слънчице в телце-нашето дете” са развити темите от четирите ядра на образователно направление „Социален свят”: „Общуване с околните и самоутвърждаване”, „Предметна среда”, „Здравословна и социална среда” и „Културни и национални цености”.
Всичките теми са разработени на принципа „Задачки за колективни разсъждения” - „Задачки за индивидуално изпълнение”, които на практика диагностират усвоените знания по съответната тема.

СЛЪНЧИЦЕ В ТЕЛЦЕ-НАШЕТО ДЕТЕ
ПЪСТРО МОЛИВЧЕ ДЖУДЖЕ С ИЗПОЛЮЩЕНО НОСЛЕ №2


Програмна система
„Дете със златно сърчице”

Учебна книжка за предучилищна група в детската градина и училище – образователни направления „Социален свят”, „Изобразително изкуство” и „Конструктивно-технически дейности”. Учебната книжка е с две лица – формат А4.
Одобрено със Заповед № РД 09-362/26.02.2009 год. на министъра на образованието и науката.
В книжка „Слънчице в телце-нашето дете” са развити темите от четирите ядра на образователно направление „Социален свят”: „Общуване с околните и самоутвърждаване”, „Предметна среда”, „Здравословна и социална среда” и „Културни и национални цености”.
Всичките теми са разработени на принципа „Задачки за колективни разсъждения” - „Задачки за индивидуално изпълнение”, които на практика диагностират усвоените знания по съответната тема.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 

Програмна система „Дете със златно сърчице“ 

Автори: 
доц. д-р Елена Събева – Педагогически основи на ПС”Дете със златно сърчице” 
Люба Маркова – автор и художник на учебните книжки и дидактичния материал към ПС”Дете със златно сърчице"

Рецензенти: 
проф.д.п.н. Пламен Радев, 
доц. д-р Надежда Маджирова, дмн 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 

Програмна система „Дете със златно сърчице“ 

Автори: 
доц. д-р Елена Събева – Педагогически основи на ПС”Дете със златно сърчице” 
Люба Маркова – автор и художник на учебните книжки и дидактичния материал към ПС”Дете със златно сърчице"

Рецензенти: 
проф.д.п.н. Пламен Радев, 
доц. д-р Надежда Маджирова, дмн 

Всяка цифра в учебната книжка „Умниче математиче” е развита на две страници в 7-8 задачки за изпълнение, които развиват умения от петте образователни ядра, включени в направление „Математика”: „Количествени отношения”, „Измерване”, „Пространствени отношения”, „Времеви отношения” и „ Геометрични фигури и форми”. Книжката съдържа много интересни задачи-игри с математическо съдържание.
„Буквички обични - низ от мъниста” и „Умниче математиче” е книжка с две лица – формат А4, богато илюстрована в най-близката до детската психика гама.
За усъвършенстване фината моторика на пишещата ръчичка са предложени задачки за попълване на квадратна мрежа с фигурки, букви и цифри, както и задачки за оцветяване.
В двете части на книжката са включени и български приказки-пиески, като продължение на работата по направление „Български език и литература” и преминаване в ядро „Драматизации, етюди и артистично игрово пространство” на направление „Игрово пресъздаване и изразителност”.
Учебните книжки за индивидуална работа са неразривно свързани с помагалата за колективна работа „Картинна азбука”, „Едно, две, тринки-цифрички в картинки” и „Приказки пъструшки”.

 

 

 

Всяка цифра в учебната книжка „Умниче математиче” е развита на две страници в 7-8 задачки за изпълнение, които развиват умения от петте образователни ядра, включени в направление „Математика”: „Количествени отношения”, „Измерване”, „Пространствени отношения”, „Времеви отношения” и „ Геометрични фигури и форми”. Книжката съдържа много интересни задачи-игри с математическо съдържание.
„Буквички обични - низ от мъниста” и „Умниче математиче” е книжка с две лица – формат А4, богато илюстрована в най-близката до детската психика гама.
За усъвършенстване фината моторика на пишещата ръчичка са предложени задачки за попълване на квадратна мрежа с фигурки, букви и цифри, както и задачки за оцветяване.
В двете части на книжката са включени и български приказки-пиески, като продължение на работата по направление „Български език и литература” и преминаване в ядро „Драматизации, етюди и артистично игрово пространство” на направление „Игрово пресъздаване и изразителност”.
Учебните книжки за индивидуална работа са неразривно свързани с помагалата за колективна работа „Картинна азбука”, „Едно, две, тринки-цифрички в картинки” и „Приказки пъструшки”.

 

 

 

 

 

 

„Пъстро моливче джудже с изполющено носле - №1” е второто лице на книжката и там са разработени темите от образователно направление „Изобразително изкуство” и „Конструктивно - технически и битови дейности”, които са свързани с природния свят. Тази част на книжката е пригодена за директна работа на детето в часовете по Изобразително изкуство и Конструктивно – технически дейности. Част от темите са изработени на картон, за по-лесно изпълнение.
Помагалото е съобразено с програмата на МОН. /Предстоящо внасяне за одобрение/

 Цена на книжката – 10.00 лв.

 

 

 

 

 

 

„Пъстро моливче джудже с изполющено носле - №1” е второто лице на книжката и там са разработени темите от образователно направление „Изобразително изкуство” и „Конструктивно - технически и битови дейности”, които са свързани с природния свят. Тази част на книжката е пригодена за директна работа на детето в часовете по Изобразително изкуство и Конструктивно – технически дейности. Част от темите са изработени на картон, за по-лесно изпълнение.
Помагалото е съобразено с програмата на МОН. /Предстоящо внасяне за одобрение/

 Цена на книжката – 10.00 лв.

 

 

 

 

 

Основна цел при изготвяне на книжката е била - възпитание чрез познание. Възпитание нравстено, патриотично, естетическо. Темите са богато и реалистично илюстровани с големи възможности за диалог и активно участие на децата при изпълнение на интересни и забавни индивидуални задачки.

„Пъстро моливче джудже с изполющено носле” №2
е второто лице на книжката и там са разработени темите от образователно направление „Изобразително изкуство” и „Конструктивно-технически и битови дейности”, които са свързани със социалния свят. Тази част на книжката е пригодена за директна работа на детето в часовете по Изобразително изкуство и Конструктивно-технически и битови дейности. Част от темите са изработени на картон, за по-лесно изпълнение.

Цена на книжката – 10.00 лв.

 

 

Основна цел при изготвяне на книжката е била - възпитание чрез познание. Възпитание нравстено, патриотично, естетическо. Темите са богато и реалистично илюстровани с големи възможности за диалог и активно участие на децата при изпълнение на интересни и забавни индивидуални задачки.

„Пъстро моливче джудже с изполющено носле” №2
е второто лице на книжката и там са разработени темите от образователно направление „Изобразително изкуство” и „Конструктивно-технически и битови дейности”, които са свързани със социалния свят. Тази част на книжката е пригодена за директна работа на детето в часовете по Изобразително изкуство и Конструктивно-технически и битови дейности. Част от темите са изработени на картон, за по-лесно изпълнение.

Цена на книжката – 10.00 лв.Книгата за учителя е безценно помагало за педагога, избрал настоящата програмна система. 
Представена е философията на ПС и основните й цели: да покрие изискванията на ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка, да обогати света на детското познание върху основата на детската чувствителност, да насочи познанието в активен възпитателен процес с крайна цел – Дете със златно сърчице. 

В първата част на книгата, прецизно и задълбочено са представени ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ОСНОВИ на ПС. Коментирани са изключително важни за съвременния педагог въпроси, касаещи: окуражаващо детето възпитание; осигуряване на единство от ново педагогическо мислене и действие; ориентиране на педагогическото общуване към детските чувства и към позитивна перспектива на развитие; акцентиране на възпитателната стойност на знанието; технология на педагогическото взаимодействие; педагогическата любов като метод за възпитание и обучение на детето. 

Във втората част на книгата е предложено Примерно разпределение на задължителни форми на организация в целодневна подготвителна група /Годишно разпределение по седмици с определена тема и изведена възпитателна задача/. 

За първи път в Книга за учителя на ПС “Дете със златно сърчице“ се предлага “Методика за изследване на емоционално-нравствената отзивчивост у 6-7 годишното дете” на доц. Е.Събева, като критерии за възпитаност на детето. 

За психологическото въздействие върху детето на ПС ”Дете със златно сърчице” може да прочетете ОЦЕНКА на доц.д-р Надежда Маджирова, дмн - Ръководител на Катедра по Психиатрия и медицинска психология при МУ-Пловдив. 


Цена на книгата – 6,00 лв. Книгата за учителя е безценно помагало за педагога, избрал настоящата програмна система. 
Представена е философията на ПС и основните й цели: да покрие изискванията на ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка, да обогати света на детското познание върху основата на детската чувствителност, да насочи познанието в активен възпитателен процес с крайна цел – Дете със златно сърчице. 

В първата част на книгата, прецизно и задълбочено са представени ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ОСНОВИ на ПС. Коментирани са изключително важни за съвременния педагог въпроси, касаещи: окуражаващо детето възпитание; осигуряване на единство от ново педагогическо мислене и действие; ориентиране на педагогическото общуване към детските чувства и към позитивна перспектива на развитие; акцентиране на възпитателната стойност на знанието; технология на педагогическото взаимодействие; педагогическата любов като метод за възпитание и обучение на детето. 

Във втората част на книгата е предложено Примерно разпределение на задължителни форми на организация в целодневна подготвителна група /Годишно разпределение по седмици с определена тема и изведена възпитателна задача/. 

За първи път в Книга за учителя на ПС “Дете със златно сърчице“ се предлага “Методика за изследване на емоционално-нравствената отзивчивост у 6-7 годишното дете” на доц. Е.Събева, като критерии за възпитаност на детето. 

За психологическото въздействие върху детето на ПС ”Дете със златно сърчице” може да прочетете ОЦЕНКА на доц.д-р Надежда Маджирова, дмн - Ръководител на Катедра по Психиатрия и медицинска психология при МУ-Пловдив. 


Цена на книгата – 6,00 лв.