Силата на педагогическата обич - тази, която отваря врати и прави чудеса!

Програмната система е с подчертан ценностен характер, съответстващ на изискванията на съвременното информационно общество – за възпитаване на автономна и асоциирана към динамичните промени личност. Тази цел на предучилищното образование е достижима само със силата на педагогическата обич към детето – тази, която отваря врати и прави чудеса.
Приемането на детето такова, каквото е, авансираното в него  доверие и заявената педагогическа обич са трите скъпоценни камъка на програмна система „Дете със златно сърчице”
Познавателните книжки са ситуирани, следвайки годишното разпределение от «Книгата за учителя» за съответната група. За всяка седмица в годишното разпределение е изведена възпитателна задача, която е отразена в познавателните книжки и кореспондира с темите и очакваните резултати по всички образователни направления
Познавателните книжки за двете възрастови групи са разработени в пълен синхрон с  планирането, образователното съдържание, темите и възпитателните задачи, което прави изключително лесно прилагането им в условията на разновъзрастови групи.
Холистичният принцип, който е изключителен приоритет при разработването на цялата програмна система, както и възпитателният акцент на седмичното разпределение, дават големи възможности на учителя, да интегрира педагогически ситуации от различни образователни направления.
Доц. Елена Събева определя Програмната система “Дете със златно сърчице” като алтернативна. ПС е включена в учебното съдържание на дисциплината “Алтернативи на педагогическото взаимодействие в детската градина” към магистърската програма “Алтернативи в предучилищната и начална училищна педагогика” на ПУ.

ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА
др. Елена Събева

1

Наименованието на програмната система „Дете със златно сърчице” поставя акцент върху аксиологичните измерения на предучилищното образование.

2

Художественото и техническо изпълнение на познавателните книжки и на придружаващия ги помощен дидактичен материал, пряко въздействат върху формирането на естетически и художествен усет у децата, както и за желаното в днешно време позитивно отношение към книгата.

3

Създадена е реална възможност за интегриране на програмно съдържание от различни образователни направления и за трансформиране на знанията в компетентности.

4

Детерминирането на педагогическото взаимодействие на водещите възпитателни цели за седмицата е в контекста на изпълнение на педагогическата формула: знания, умения, отношения.

5

Акцентира се върху социално-емоционалното развитие на детето като предпоставка за личностна готовност за училище.

6

Осигурява единството между дейностите – обучение и игра като педагогическото взаимодействие се основава и на игри с изработените от децата материали и най-вече с подвижните букви за 5-6-годишните, посредством които се улеснява процеса на усвояване и затвърдяване на знанията чрез дейност и преживявания.

7

Работата с ПС „Дете със златно сърчице” стимулира творческия потенциал на учителя и акцентира на рефлексията като механизъм за самоусъвършенстване.

8

Наличието на тематична съгласуваност между двете програмни система /за 5 и 6-7-годишните деца/ улеснява прилагането им в разновъзрастови детски групи.

9

В технологичен план програмната система е позитивно-насърчителна, основаваща се на педагогическата обич към детето.

ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ЗА ПЕТГОДИШНИ
индивидуален комплект за дете включва 3 познавателни книжки

Слънчице в телце 1

Слънчице в телце 2

Слънчице в телце 3

Книга за учителя

ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ЗА ШЕСТГОДИШНИ
индивидуален комплект за дете включва 3 познавателни книжки и една помощна книжка

Мъниче умниче 1

Мъниче умниче 2

Мъниче умниче 3

Бърборичка с пъргава ръчичка

Книга за учителя

ДИДАКТИЧЕН МАТЕРИАЛ
5 папки с дидактичен материал по образователни направления БЕЛ, МАТ и ОК

Цифрички в картинки

Игричка в торбичка

Приказки пъструшки 1

Приказки пъструшки 2

Годишно разпределение

разпределение по седмици с определена тема и изведена възпитателна задача

Проследяване на резултатите

примерни варианти в помощ на преподаватели, които могат да бъдат ползвани за входно и изходно ниво.

Светилниче - нашият специален подарък

Скъпи колеги и приятели на ПС "ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ", „Светилниче“ е нашият специален подарък за заниманията, посветени на златното детско сърце. То обогатява в практически план ПС със специално разработени теми и ситуации от годишното разпределение с допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, в помощ на изграждане характера и емоционалната зрялост на детето от четвърта подготвителна група. „Светилниче“е допълнение към Книгата за учителя за провеждане на часове, в които да покажем на детето едни от най-ценните и затрогващи човешки качества –„… нашите добродетели. Да обърнем специално внимание на нашите чувства и емоции, да помогнем на децата да ги разбират, трансформират и изразяват по пълноценен начин , за да изграждат емоционална зрялост и здрави взаимоотношения…“

ТЕМИ И ПРИМЕРНИ СИТУАЦИИ В "СВЕТИЛНИЧЕ" ОТ ГОДИШНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, РАЗРАБОТЕНИ В ПОМОЩ НА ИЗГРАЖДАНЕ ХАРАКТЕРА И ЕМОЦИОНАЛНАТА ЗРЯЛОСТ НА ДЕТЕТО/Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие:

1

СЕМЕЙСТВОТО – ОБИЧ, ГРИЖОВНОСТ, БЛАГОДАРНОСТ
Трета седмица. Тема: „Най-обичам“

2

ЕМОЦИОНАЛНИ СЪСТОЯНИЯ : СТРАХ, РАДОСТ
Пета седмица. Тема : „Смехурка и Сърдитко“

3

ДОБРОДЕТЕЛИТЕ ОКОЛО НАС
Осма седмица: Тема: „Приказно кътче от радост огряно“

4

ТРУДОЛЮБИЕ, ТЪРПЕНИЕ, ПОСТОЯНСТВО
Петнадесета седмица. Тема: „С воля всичко се постига“

5

ПРИЯТЕЛСТВОТО, ПОМОЩ, ПРОШКА
Двадесет и девета седмица. Тема: „Казва се приятел пръв“

6

УЧТИВОСТ, СМЕЛОСТ, ЧЕСТНОСТ, ЛЪЖА
Тридесета седмица. Тема „Дете със златно сърчице“

За въпроси и поръчки на книжки:

Поръчките се заявяват на mark91@mail.bg и се изпълняват по ЕКОНТ с наложен платеж. Данни за доставка: Адрес на офиса на ЕКОНТ по Ваш избор, име и телефон на получателя, поръчка.

Одобрена със Заповед №РД 09-520/ 27.03.2018 на Министъра на образованието и науката.

В познавателната книжка са разработени темите от всички ядра на образователни направления Български език и литература, Математика и Околен свят. За улеснение на учителя книжката е ситуирана, следвайки годишното разпределение от Книга за учителя.

„Слънчице в телце“ 1 предлага истинско преживяване на децата през цялата година, осигурявайки педагогически ситуации, в които ум, душа и сърце действат заедно.

Множеството задачи за колективни наблюдения сред природата, хуманните послания и художествения дизайн, елементарните експерименти в лабораторията на Всезнайко, са част от достойнствата на познавателната книжка.
Занимателни логически задачи, практически дейности за измерване, задачи за развитие на мисленето и устойчивост на вниманието, задачи за фина моторика, богато илюстрирани и точно формулирани.

Изработването от децата на картонените Буквички с крачета допълват и обогатяват в художествено-естетически и в потребностно-мотивационно отношение образователната среда в детската градина. Те дават богати възможности за поставяне на задачи в обучителните ситуации, осигуряващи емоционално преживяване , лесно и трайно запомнящо се знание за езика.

Образователно направление Български език и литература, Математика и Околен свят

Одобрена със Заповед №РД 09-520/ 27.03.2018 на Министъра на образованието и науката

В познавателната книжка са разработени останалите темите по всички ядра на образователни направления Български език и литература, Математика и Околен свят. И втората част на книжката е ситуирана, следвайки годишното разпределение от Книга за учителя. За всяка седмица в годишното разпределение е определена тема и изведена възпитателна задача, която е отразена в книжката и кореспондира с темите и очакваните резултати по всички образователни направления.
Автори: Доц. Д-р Елена Събева – Педагогически основи на ПС „Дете със златно сърчице“, консултант на ПС

Люба Маркова – автор и художник на познавателните книжки и дидактичния материал към ПС „Дете със златно сърчице“

Рецензенти: проф.д.п.н. Пламен Радев

Книгата за учителя е безценно помагало за педагога, избрал настоящата програмна система.

В първата част на книгата, прецизно и задълбочено, са представени педагогическите основи на ПС. Коментирани са изключително важни за съвременния педагог въпроси, касаещи: основания за окуражаващо детето предучилищно образование; целите и задачите на педагогическото взаимодействие в подготвителна група на детската градина; позитивно насърчаващата технология на педагогическото взаимодействие; педагогическата любов като метод за възпитание и обучение на детето; ориентиране към развитието на детето и приемането му такова, каквото е; разширяване на игровото пространство на децата; актуализиране на образователната среда за разгръщане потенциала на всяко дете; педагогическата ситуация – основна форма за организиране на педагогическото взаимодействие в детската градина; партньорство „педагог-родител“ и т.н

Във втората част на книгата е предложено Примерно разпределение на педагогическите ситуации в целодневна подготвителна група – 5-годишни деца. /Годишно разпределение по седмици с определена тема и изведена възпитателна задача/.
Образователно направление Български език и литература, Математика и Околен свят

Одобрена със Заповед №РД 09-614/ 28.03.2018 на Министъра на образованието и науката

В познавателните книжки са разработени темите по всички ядра на образователни направления Български език и литература, Математика и Околен свят. Книжката е ситуирана, следвайки годишното разпределение от Книга за учителя.

Подобно на познавателните книжки за трета група и „Мъниче умниче“ 1 и 2, осигуряват педагогически ситуации, в които ум, душа и сърце действат заедно.

Множество задачи за колективни наблюдения сред природата, хуманните послания и художествения дизайн, практически експерименти в лабораторията на Всезнайко и т.н. Занимателни логически задачи, практически дейности за измерване, задачи за развитие на мисленето и устойчивост на вниманието, задачи за фина моторика, богато илюстрирани и точно формулирани.

Познавателните книжки и за двете възрастови групи са разработени в пълен синхрон с планирането, образователното съдържание, темите и възпитателните цели, което прави изключително лесно прилагането им в условията на разновъзрастови групи.
Образователно направление Български език и литература, Математика и Околен свят

Одобрена със Заповед №РД 09-614/ 28.03.2018 на Министъра на образованието и науката

В познавателните книжки са разработени темите по всички ядра на образователни направления Български език и литература, Математика и Околен свят. Книжката е ситуирана, следвайки годишното разпределение от Книга за учителя.

Подобно на познавателните книжки за трета група и „Мъниче умниче“ 1 и 2, осигуряват педагогически ситуации, в които ум, душа и сърце действат заедно.

Множество задачи за колективни наблюдения сред природата, хуманните послания и художествения дизайн, практически експерименти в лабораторията на Всезнайко и т.н. Занимателни логически задачи, практически дейности за измерване, задачи за развитие на мисленето и устойчивост на вниманието, задачи за фина моторика, богато илюстрирани и точно формулирани.

Познавателните книжки и за двете възрастови групи са разработени в пълен синхрон с планирането, образователното съдържание, темите и възпитателните цели, което прави изключително лесно прилагането им в условията на разновъзрастови групи.
Образователно направление Изобразително изкуство и Конструиране и технологии

Одобрена със Заповед №РД 09-599/ 28.03.2018 на Министъра на образованието и науката

Познавателна книжка за четвърта подготвителна група в детската градина и училище – образователни направления „Изобразително изкуство“ и „Конструиране и технологии“.

В познавателната книжка са разработени теми от художествения цикъл, които са свързани с околния свят. Предложени са идеи за разнообразни познавателни, изобразителни и творчески задачи с прилагане на различни изобразителни техники, за по-задълбочено опознаване и пресъздаване на обекти и явления от действителността чрез рисуване, оцветяване, конструиране и моделиране.

Познавателната книжката предлага за директно изработване и готови модели по Конструиране и технологии и Изобразително изкуство, които изграждат умения, създават естетическа наслада при тяхното изработване и практическо приложение в педагогически ситуации по „Околен свят“, както и възможности за творчество и игра.
Помощна познавателна книжка по Български език и литература.

В книжката са включени и илюстрирани приказки от годишното разпределение по Български език и литература. Предложени са и много забавни графични упражнения за фина моторика, свързани с усвояване на буквите и цифрите. Книжката обогатява образователната среда и дава разнообразни възможности за работа в педагогическите ситуации и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие.

Цена 6,00 лв.
Автори:

Доц. Д-р Елена Събева – Педагогически основи на ПС „Дете със златно сърчице“, консултант на ПС

Люба Маркова – автор и художник на познавателните книжки и дидактичния материал към ПС „Дете със златно сърчице“

Рецензенти: проф.д.п.н. Пламен Радев, доц. Д-р Надежда Маджирова ДМН

Книгата за учителя е безценно помагало за педагога, избрал настоящата програмна система.

Представена е философията на ПС и основните й цели: позитивно насърчаваща технология на педагогическо взаимодействие; педагогическата ситуация-основна форма на педагогическо взаимодействие; ролята на педагога за изграждане на партньорски взаимоотношения със семейството, познанието като активен възпитателен процес с крайна цел – Дете със златно сърчице. Във втората част на книгата е предложено Примерно разпределение на задължителни форми на организация в целодневна подготвителна група – 6-годишни деца. 

/Годишно разпределение по седмици с определена тема и изведена възпитателна задача/.

За първи път в Книга за учителя на ПС “Дете със златно сърчице“ се предлага “Методика за изследване на емоционално-нравствената отзивчивост у 6-7 годишното дете” на доц. Е.Събева, като критерии за възпитаност на детето.
Комплект картонена папка с 30 богато илюстровани букви с размери 320х220 мм. картон, цветен печат. На гърба на всяка буква е показан начинът на изписване и букви с различни шрифтове. Помагалото е предназначено за колективна работа в подготвителна група и първи клас и е съобразено с програмата на МОН.

Цена на комплекта 15.40 лв.
Комплект картонена папка с 14бр.цифри и математически знаци с размери 320х220 мм. картон, цветен печат. На гърба на всяка цифра и знак е показан начинът на изписване.Помагалото е предназначено за колективна работа в подготвителна група и първи клас и е съобразено с програмата на МОН.

Цена на комплекта 9,60 лв.
Демонстративен материал и дидактични игри в помощ на ситуациите по Околен свят Комплект картонена папка с 24 богато илюстрирани теми:

Природен свят: Лицата на гората Зима-Пролет, Лято-Есен , Ден- Нощ ; Негово величество Хлябът; Пътешествие на вълшебната капка; Тайните на шестте крачета ; Вълшебното перце; Вълшебната люспа; Домашни животни ; Букварче за малко билкарче ; Всяко плодче и листо да намери своето дърво. Социален свят: Празниците ; Технопътешествие у дома; На крилца и колелца ; Какъв ще стана; Когато съм в беда на кого да позвъня.Част от темите се нарязват на картончета и се използват за различни игрови форми .

Цена на комплекта 15,00 лв.
Комплект картонена папка с 24 богато илюстровани сюжетни момента с размери 320х220 мм картон, цветен печат на 6 приказки : Косе Босе ”, Житената питка ”, „Маша и мечокът ”, Дядовата ръкавичка ”, Дядо вади ряпа ”, „Под гъбката ” и Бабомартенска приказка ”.

Част от героите в приказките : Житената питка ”, Дядовата ръкавичка ”, Дядо вади ряпа ” и „Под гъбката се изрязват и се ползват от децата в процеса на разказване на съответния сюжетен момент. /Театър на маса /.

“Приказки пъструшки ” №1 е прекрасно помагало в работата по направление “Български език и литература» за всички ядра на образователното направление. Илюстрациите на „Приказки пъструшки №1 могат успешно да бъдат приложени и за проследяване на резултатите по други образователни направления в игрови и педагогически ситуации.

„Бабомартенска приказка “ е разработена и предложена като оригинален сценарии за тържество за 1 ви март. Помагалото е предназначено за колективна работа в предучилищна група и първи клас и е съобразено с програмата на МОН.

Цена на комплекта 15,00 лв.
В папката са включени илюстрации на седем приказки : “Две сестри “, Майчина сълза “, Костенурката и заека “, Сиводрешко и Бързобежко “, Палечка “, Приказка за веселата уличка” и Вълшебната гривна”, подходящи за работа с деца от подготвителна група.

Всяка приказка е илюстрирана в няколко сюжетни картини общо 24 /, съобразени с възрастовите особености на децата./

” Приказки пъструшки ” №2 са допълнение на работата по направление ” Български език и литература” ядро ” Възприемане на литературно произведение”, определяне по илюстрация последователността на сюжета на литературното произведение. Особено полезни са и за ядро « Пресъздаване на литературно произведение».

Приказки пъструшки ” №2 могат да бъдат приложени и за проследяване на резултатите и по други образователни направления в игрови и педагогически ситуации.

Разработени в тази форма Приказки пъструшки дават богати възможности за разнообразни задачи и игри , според възможностите на децата и идеите на учителя.

Цена на комплекта 15,00 лв.